به انجمن حمایت از پناهندگان سکولار در برلین خوش آمدید

در کشورهای اسلامی ترک دین اسلام دلیلی برای فرار از آن كشورها می باشد، چون آنها از طرف دولت اسلامی محکوم به اعدام میشوند.ما در جریان این خطر جانی هستیم و سعی میکنیم به آنها سریعن کمک لازم را انجام دهیم!

ما قصد داریم مشکلات کسانی که بدون مذهب هستند ودرجامعه مسکوت مانده، در ملع عام قرار دهیم!

هدف ما ادغام پناهجویان در جامعه میباشد!

ما سعی میکنیم سبب تغییر قانون به نفع پناهجو شویم!

 کسانی که کشور خود با قوانین اسلامی را ترک میکنند، خواهان آزادی، حفظ حقوق انسانی و زندگی بهتر میباشند.

ما برای تحقق آزادی، ارزش انسانها، تفکر انتقادیشان و برای جامعه ای باز که در آن حقوق فرد مهم است، میکوشیم!